•  

Projekt „Teeme Ära 2008“ (08.11.2007 17:26)

Eesmärk

"Teeme Ära 2008" on kodanikualgatus, mille käivitasid 2007. aasta augustis eraisikud, kellega on ajapikku liitunud mitmed asutused, organisatsioonid ja ettevõtted, keda tõsiselt huvitab see, et Eestist saaks puhtam koht. Koos oleme otsustanud käivitada projekti, mis kaasaks kõiki ühiskonnaelu sektoreid (eraettevõtteid, mittetulundusühinguid, seltse, ühinguid, koole, riigiasutusi) ühise koostöö läbi lahendama ühte suurt meie riigis hetkel valitsevat teravamat probleemi – prügi.

Eesti on Euroopa Liidu liige, kuid oma keskkonnast hoolimise ja ühiskondliku käitumise kultuuris võime end täna  mahajääjate sekka arvestada. Oleme otsustanud, et see peab muutuma.

Meie eesmärgiks meie kõikide - kodanikeühenduste, ettevõtete ning kaasatavate vabatahtlike abiga puhastada ära kogu Eesti ning ladustada selle jaoks sobivatesse kohtadesse (prügimägedele) kogu Eesti metsadesse, randadesse ja järvede äärde mahapandud olmeprügi, vanad elektroonikaseadmed ja teised kergemini teisaldatavad prügiliigid.

Oluline on siinkohal rõhutada, et meie soov on, et see aktsioon ei oleks pelgalt riigi või tema hallatavate asutuste, vaid tõesti kõigi ühiskonna sektorite vahelise koostöö vili ning eelkõige inimeste endi ettevõtmine – et mõistaksime: see kõik, mis on meie ümber on meie enda vastutus, see kõik, mis on meie arvates valesti, on ka mõeldud eelkõige lahendamiseks meile endile, mitte abstraktsetele institutsioonidele kusagil kõrgemal.

Seetõttu soovime kaasata kõiki: koolilapsi ja pensionäre, noori ja vanu, ettevõtjaid ning kunstnikke, laulukoore ja metsatöölisi, elektrikuid ja ehitajaid ning ka kõigis Eesti väärikaimates ettevõtetes töötavaid inimesi!

Paljude projektide eestvedajad on inimesed, kes toimivad tänase Eesti avaliku elu esiliinis. "Teeme ära 2008" projektis osalevad kõik! Ja kõigil on võrdne õigus arvamuseks: seetõttu käivitame prügi kaardistamisega paralleelselt veebiprojekti, kus kõigil on võimalik antud teemal sõna võtta ning oma arvamust väljendada. Meie sooviks on, et kuigi paljud meie projektis osalevad inimesed võivad tõesti olla tänase Eesti otsustajad ning tegijad, saaksid võimaluse midagi öelda ja teha kõik eestimaalased, sest meie kõikide panus probleemi lahendamisse on väga oluline. Projekti ettevalmistamises on oodatud osalema tõesti kõik, sest lahendame probleemi, mis puudutab meid kõiki!

Kuidas projekti läbi viime?

 • Moodustame mitmetest erineva valdkonna inimestest koosneva toimkonna „Teeme Ära“, kes jaotab projekti valdkonnad alamlõikudeks ning määrab neile vastutajad.
 • Poole-aastase perioodi jooksul kaasame erinevate mittetulundusühingute, eraisikute ja riigiasutuste toel kokku (praeguse hinnangu kohaselt) umbes 40 000 inimest, kes aprillis või mai alguses ühe nädalavahetuse jooksul üle Eesti prügi reaalselt ära koristavad.
 • Plaanime luua laialdase üritust ideeliselt toetava meediakampaania, mille keskmes on arvamusliidrite ja erinevate sihtrühmade esindajatega tehtud lühiklipid sellest, miks nemad prügi korjama lähevad ja miks ka teised kodanikud võiks sedasama teha. Laiema kaasamise tagamiseks võiks klippe veebi koguda ka vabatahtlikelt ning osasid neist meedias näidata. Iga klipp sõnastaks siis üleskutset omal moel ja viisil.
 • Ettevalmistava tegevusena loome Eestimaa interaktiivse prügikaardi, mille abil kaardistame prügi asukohad, kogused ja –tüübid ning mille abil hindame ära koristusaktsiooni ressursivajaduse. Prügikaardi täitmiseks teeme koostööd paljude organisatsioonide, sh RMK, Looduskaitsekeskuse, kohalike omavalitsuste, koolide ja paljude vabatahtlikega.
 • Projekti finantseerimiseks kaasame piiratud koguse suurettevõtteid, kohalikke omavalitsusi ja riigiasutusi.
 • Loome kaasatud ettevõtete toel veebikeskkonna (www.teeme2008.ee), kus on võimalik:
 • Eraisikutena kaardistada leitud prügi (GPS-i ja muude võimalustega) http://www.teeme2008.ee/kaart.html
 • Registreeruda end piirkonniti, organisatsiooniti ja eraisikuna kampaanias osalema (registreerumine on võimalik ka avatava telefoniliini kaudu.
 • Liituda aktsiooniga muul moel (algatada, toetada, osaleda) (veebikeskkonna valmimine oktoober 2007)
 •  Tutvuda erinevate inimeste arvamusega teemal prügi ära koristamine (näide välismaalt: Suurbritannia Friends of the Earthi kliimateemaline kampaania „The Big Ask“ (http://www.thebigask.com)
 • Kaardistame koostöös teiste organisatsioonide ja eraisikutega ära Eestis asuva prügi. Käivitame laialdase kakskeelse tele-, raadio-, veebi- ja välikampaania
 • Koristame 2008. aasta mai alguses Eesti puhtaks
 • Korraldame üritust lõpetava kontserdi Tallinna Lauluväljakul (tuntud muusikategelaste kaasamine, üritus prügi- ja alkoholivaba, ekraanidel flashbackid koristamisest) (sama nädalavahetuse pühapäeval, mil toimub koristamine). Lõpuüritus on ka tänuavalduseks projekti toetajatele.
 • Jätkame Teeme ära koristuskampaaniat pikemaajalise teavituskampaaniaga, et hoida ära uue prügi jõudmise loodusesse.
 • Teeme projekti raames koostööd Keskkonnaministeeriumiga, RMK, kohalike omavalitsuste ja kodanikeorganisatsioonidega, et pakkuda välja positiivseid alternatiive prügistamisele ning muuta looduse prügistamine kallimaks kui nõuetekohane jäätmekäitlus.

Keda projekti kaasame?

 • Eesti mittetulundusühingud (noorte-, keskkonna-, ja erialaorganisatsioonid)
 • Koolid, ülikoolid
 • Partnerettevõtete töötajad
 • Näitlejad, kunstnikud, muusikud, ettevõtjad
 • Riigiasutused
 • Kohalikud omavalitsused
 • Venekeelne aktiivne ja organiseerunud elanikkond

Plaanid edaspidiseks:

Soovime, et projekt „Teeme Ära“ jätkuks ka järgnevatel aastatel ning jääks iga-aastaseks ühiskondliku algatuse korras läbiviidavaks projektisarjaks, millel on keskkondlik või sotsiaalne suund ning mille käigus lahendatakse kord aastas mitmete organisatsioonide ja sektoritevahelise koostöö korras ära üks ühiskondliku kandepinnaga terav üldriiklik probleem.

Teeme Ära!

Algatustoimkonna nimel

KadriAllikmäeAnuKõnnusaarMarenPärnAgniKaldmaToomasTrapidoAhtiHeinlaJüriOttSalm
StanislavDegtjarjovTõnuTuppitsTatjanaLavrovaHenriLaupmaaIvarTamm
RainerNõlvakEvaTruuverkTiinaUrmAnneliisAhveldt


 

 

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam